اجرای آهنگ بارانترین کرمانی ام از راتین رها در جشنواره گل گاوزبان روستای جُرجافک

3:39