دانشمند آلمانی و روایتی از امیرالمومنین (استاددارستانی) 2:16