تجربه دکتر سمانه سلیمانی از آکادمی تحلیل آماری ایران 1:20