خاطره رهبر انقلاب از بازی فوتبال ایران با اسرائیل 1:31