دکتر محمدرضا شفیعی مصاحبه با رادیو تهران - پارت 3 1:03