رشد پس کرانه در بندر بوشهر موجب ایجاد اشتغال مایدار و ارزش افزوده می گردد 9:51