اجلاس مدیریت مشتری مداری و تقدیر از دکتر سعیده ادیب 1:11