نظر خانم سیما فاطمی پور درباره دوره ی "خلق کتاب موفق" 0:35