هدف اصلی جراحی بینی ، دکتر شفیعی در رادیو سلامت 0:46