متهم ردیف اول «پدیده»: از مردم عذرخواهی می کنم

2:29