گفتگو با مهندس صدایی که در بحران اقتصادی سَرَش شلوغ تر از قبل شده است. 0:59