امید داداشی آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:47