تمرینات استادانصاری درباشگاه هدایت جهت نیمه شعبان سال97 6:01