تدریس پایان نامه نویسی از استاد عبداله زاده(بخش اول) 35:18