مهدویت -نشانه های امام زمان در تورات و انجیل(جالب) 5:39