نصب رادار نقطه کور بر روی سراتو سایپا - ماهان اسپرت 0:47