آیا داروی بیهوشی برای بیمار جراحی بینی خطرناک است؟ 1:24