پیام عزیزی - از من چرا رنجیده ای (موزیک ویدئو) 4:30