مظلومیت امیرالمومنین و دستگیری از فقرا(استاددارستانی) 5:33