با ibshop با هر مبلغی می تونید سرمایه گذاری کنید 1:32