حسن روحانی : شعار مرگ باید حذف شود! - نظر امام خمینی 0:44