پیام ناتو به ایران و روسیه و چین و کره شمالی 10:51