برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و دوم مهر 93 30:32