شور(تو شب تاریک و تار) / کربلایی علی اصغر ژولیده 3:44