رد جایزه جشنواره فجر توسط تبعه افغان و کارگردان مسخره باز!

5:50