نمایشگاه کتاب شیراز 1396 - برنامه کتاب 4 - شبکه 4 12:25