"خوب شیم" - نگاه به شعار بهداشت جهانی سال۲۰۱۷: افسردگی 4:20