پیش نمایش جلسه سی و نهم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:54