حال و هوای خاص استادیوم آزادی، قبل از آغاز دیدار ایران 1:02