امیرعلی بهادری ، آلبوم ساده ، فراخوان ارسال آثار هنری 2:48