نشست دوستانه اتاق تهران ها با سفرای منتخب اروپا 1:09