با رویکرد فرهنگ سازی، امکان ایجاد پلیس دوچرخه سوار در مناطق خاص را داریم 10:09