ربات اریگامی نرم و بسیار قوی با توانایی برداشتن هر شیئ 1:56