بررسی تجربیات تدوین پیوست فرهنگی درشهرداری مشهد(بخش اول 52:29