حمل و نقل هوایی انسان محور است و نیاز به ارتقا منابع انسانی دارد 10:30