گل افشانی و غبار روبی گلزار مقدس شهدای روستای چوبین 2:50