نهایت همکاری، احترام متقابل، امنیت و آرامش رو در تکا تجربه کردم 2:42