باگی در لینوکس که در 5 ثانیه دسترسی کامل به کاربر میدهد 12:18