تک تیرانداز صهیونیست چگونه جوان فلسطینی رااز پای درآورد 0:31