مستند ایرانگرد 7 : طبس، روستای زردگاه و نایبند 45:13