گزارش پخش زنده ی جام جهانی در علی کله ی دزفول 1:59