پیشبینی آمریکا در مذاکرات هسته ای به وقوع پیوست !! 3:47