حمید حسام، منتخب جایزه جلال و چهره سال انقلاب 5:03