سخنان آتشین آیت الله وفسی خطاب به مسئولین : ننگ بر ذلّت شما...!

6:30