فیلم مستند به قدرت رسیدن آدولف رضا خان با کمک انگلیسی ها 2:21