صف طولانی خریداران آیفون ۱۰ با ارزدولتی درپاساژعلاالدین 0:30