دکترامانی-تغذیه و بیماریهای قلبی،عروقی - مرکز بهداشت خوزستان 5:48