ساخت هوش مصنوعی برای شناسایی افراد سیگاری در جایگاه های گاز و بنزین 2:46