امیر احسان آقایی و شیرزاد شریف (مخالف سه گاه) 12:06