آنالیز حساسیت پارامترهای توربین بادی بر روی فرکانس­ 1:55